Радно време :
понедељак - петак 07.00-14.30
Дунавска 1, тел. 529-415 ; 613-515

Руководилац: Александар Јокановић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТИЧНЕ ПОСЛОВЕ, РАЗВОЈ БИБЛИОТЕЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ

У складу са Законом о библиотечкој делатности Републике Србије Матична служба је центар стручне, саветодавне и надзоне службе која прати, проучава, унапређује и пројектује библиотечку делатност.

Послови Матичне службе дефинисани Законом су:

1. вођење регистра библиотека
2. вођење каталога библиотечке грађе
3. пружање стручне помоћи библиотекама
4. надзор над стручним радом библиотека
5. старање о усавршавању кадрова за обављање библиотечке делатности
6. праћење и проучавање стања, потреба и услова рада у библиотечкој делатности
7. предлагање мера за унапређење библиотечке делатности и њихово спровођење

Праћење библиотечке делатности и унапређење рада Матична служба обавља на два нивоа:
- у самој Градској библиотеци и мрежи њених библиотечких огранака
- у библиотекама и библиотечким јединицама у Јужнобачком округу (народне, специјалне и школске библиотеке).

Унапређење библиотечке делатности предвиђа примену нових технологија и аутоматизације пословања, као и едукацију кадрова с циљем усвајања нових знања.

Рад на популаризацији подразумева изналажење облика повезивања Библиотеке са друштвеном средином и промовисања књиге, читања и фондова Библиотеке. У том циљу се организују и реализују књижевне вечери (промоције књига, портрети писаца, тематске трибине и сл.) у библиотечким огранцима. Сваке године се обележава Дан библиотеке, а у сваком огранку је предвиђен Дан отворених врата, тј. дан отварања према локалној заједници. Акценат је на активностима у библиотечким огранцима усмереним на едукативан и педагошки рад са млађим корисницима, на класичне сусрете са јавним и култуним радницима, на обележавање значајних датума из националне и светске култуне историје, на промоцију стваралаштва и неговање култуне климе града.

Наша активност је укључена у традиционалне култуне акције у Новом Саду (Змајеве дечије игре , Бранково коло , књижевни сусрети Милици у походе и Доситејеви дани , Међународни сусрети писаца ). Сарадња са издавачима из целе земље, култуним институцијама, установама и друштвима и сарадња са медијима такође су значајан сегмент делатности популаризације.

Градска библиотека је заинтересована да изнађе могућности и интерес у сарадњи са привредним и другим субјектима у циљу масовнијег коришћења свих услуга Библиотеке. Колективно учлањење је један вид такве сарадње.

. . .